Mahavishnu Orchestra
Shibuya Philharmonic Hall
Tokyo Japan
19 September 1973